Stichting NU of NOOIT

Stichting NU of NOOIT

ANBI.
Stichting NU of NOOIT is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften van donateurs aan Stichting NU of NOOIT kunnen worden opgevoerd bij hun aangifte voor de inkomstenbelasting. In het geval dat iemand een periodieke schenking aan Stichting NU of NOOIT wenst te doen, is deze onder bepaalde voorwaarden zelfs voor 100% aftrekbaar. Een nalatenschap aan Stichting NU van NOOIT is geheel vrijgesteld van successierechten.

1. NAAM / GEGEVENS
Stichting NU of NOOIT is opgericht in 2015. De statuten zijn herzien op 8 maart 2021.
Statutair is de stichting per dezelfde datum gevestigd in Enkhuizen.
Correspondentieadres: Waaigat 20, 1601CP Enkhuizen.
E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.nu-of-nooit.com
Inschrijfnummer KVK: 64813983. RSIN: 85586492.
IBAN: NL02 ABNA 041 558 8294 tnv Stichting NU of NOOIT

2. DOEL

 1. Stichting NU van NOOIT bevordert dat:
  a. ouderen en jongeren zijn kwijtgeraakt in de Nederlandse samenleving, sociaal beter gaan functioneren;
  b. zij die in uniform, al niet beroepsmatig (zoals bij defensie, ambulance, brandweer en politie) de samenleving dien(d)en en daardoor lichamelijk en/of pijnlijk ervaren ervaren meer erkend, gewaardeerd en ontvangen ontvangen;
  c. door hen actief wordt mogelijk aan onze samenleving om isolement en eenzaamheid zo veel tegen te gaan;
  d. vrijwilligers, ingezet bij stichtingsactiviteiten, meer begrip krijgen voor de problematiek van de doelgroep; en voorts het bevorderen van al wat daarmee verband houdt van versterkend kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  a. het van landelijke en regionale samenkomsten om het contact binnen de doelgroep tot stand te brengen, omvat het contact de doelgroep en de in te zetten vrijwilligers (volwassenen en scholieren), ten einde te komen tot verbetering van de levenskwaliteit van met naam de doelgroep , mede door meer begrip bij de vrijwilligers (samenleving);
  b. het actief zoeken naar hiervoor onder 1a en 1b de personen;
  c. het werven van vrijwilligers en het inzetten van hun inzet met het oog op de samenkomsten als bedoeld onder 2 a;
 3. De stichting algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

3. ORGANISATIE
Bestuur, jaarrond bestuursondersteuners en de Raad van Toezicht worden vermeld op de website. Zij allen zijn onbezoldigde vrijwilligers, die geen vacatiegelden ontvangen. Daadwerkelijk gemaakt onkosten kunnen worden vergoed. Desgewenst worden reiskosten vergoed tot een bedrag van € 0,25/km. Per activiteit worden naar aanvullende vrijwilligers en scholieren ingezet.

4 BESTUUR
Het bestuur wordt gevormde deur:
Dhr. Dhr. H. Bokhoven (voorzitter)
Dhr. ing. G. Urselmann (penningmeester)
Dhr. J. Broskij
Dhr. P. Smit (MA)
Dhr. drs. J. Verplanke

5. FINANCIËN
a. Stichting NU of NOOIT (hierna te noemen NoN) verwerft gelden door actief organisaties, bedrijven en personen te benaderen om het goede doel van NoN mede te ondersteunen. Leden van de doelgroep die deelnemen aan een activiteit dragen daaraan in bescheiden zin op individuele basis financieel bij. NoN dekt verder de uitgaven met door donaties ter beschikking gestelde gelden. NoN heeft geen of zeer beperkt eigen vermogen.
b. Geen van de bestuursleden heeft doorslaggevende zeggenschap. Details hieromtrent liggen vast in de statuten van NoN.
c. Mocht NoN worden ontbonden, dan komt een overblijvend positief saldo ten goede aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling als NoN.

6 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN 2021-2022

6.1 ALGEMEEN
NoN waardeert en steunt als specifieke doelgroep zij, die in uniform de samenleving dienen/dienden en daardoor lichamelijk en/of geestelijk gewond raakten. Het betreft ouderen en jongeren afkomstig van Defensie, Ambulancezorg, Brandweer en Politie, daarbij inbegrepen directe naasten.

6.2 HOOFDLIJNEN VAN BELEID
a. NoN stelt zich ten doel ten minste een maal per jaar voor circa 400 (wisselende) leden uit de doelgroep een dagcruise op Nederlandse rivieren te realiseren.
a1. Daarmee creëert NoN een bijzondere ervaring, in een ontspannen sfeer en in een veilige omgeving.
a2. De zo ontstaande ruggensteun dient er mede toe dat de leden van de doelgroep beter kunnen omgaan met die in hun leven zo ingrijpende gebeurtenissen en omstandigheden.
a3. Toepasselijke sleutelwoorden in dit kader zijn: waarderen en erkennen; gedenken en herdenken; vieren van vrede en veiligheid, er samen met lotgenoten, gelijkgestemden ‘eens helemaal uit zijn’.

b. Zo mogelijk enkele keren per jaar kleinere aantallen (maximaal 50 deelnemers) uit de doelgroep bijeenbrengen, ten einde evenzo in gezamenlijkheid een bijzondere (lichamelijke) activiteit te ontplooien. Hierbij valt te denken aan een kanotocht, zeevissen, wandeltocht, sloeproeien, enz. Hierbij is het genoemde onder 6.2/a.1-2-3 evenzeer van toepassing.

c. Bestendigen en uitbouwen van samenwerkingsverbanden. Hierbij valt te denken aan het Nederlands Veteraneninstituut/-loket, BNMO, WEP, Stichting HEART, Wounded Warriors e.a.

d. Verwerven van bekendheid van NoN om een ​​stabieler draagvlak te creëren, beide bij de doelgroep als bij sponsoren. Onder meer via de NoN website en via publicaties in toepasselijke (digitale) media, zoals de Defensiekrant en de bladen van de krijgsmachtdelen KM, KL, Klu en KMar. Voorts in bladen zoals Checkpoint, Kareoler, Blauw&VNAmbulancezorg, Brandweermagazines, ea De Veteranenradio biedt mogelijk mogelijke mogelijkheden.