Skip to main content

Privacyverklaring

Stichting NU of NOOIT (bij afkorting NoN),
gevestigd aan Waaigat 20, 1601 CP te Enkhuizen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Waaigat 20
1601 CP Enkhuizen
Mob: 0625 223 332

Persoonsgegevens die wij verwerken
NoN verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens  van website bezoekers, noch verzamelt zij bijzondere en/of gevoelige gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NoN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling voor deelname aan onze activiteiten.
  • Het indien van toepassing verzenden van onze informatie over nieuwe activiteit(en).
  • U te kunnen contacten indien dit nodig is om onze activiteit / dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U zo nodig te informeren over wijzigingen van onze activiteit / dienstverlening.
  • NoN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijv. gegevens die gevraagd worden door de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming
NoN kent geen geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NoN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de activiteit(en) te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De gegevens in ons financieel systeem bewaart NoN tenminste 7 jaar om aan haar wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor NoN andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
NoN deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NoN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
NoN gebruikt geen cookies van welke aard dan ook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NoN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NoN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daartoe gebruiken wij een SSL certificaat, wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur middels het mailadres

Eventuele klachten over onze beveiliging van uw persoonlijke gegevens
NoN wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons